Drásov

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko

vizit: 05 0706

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/drasov/

***

meta: vpravo u silnice č. 379 z Drásova do Tišnova

       kamenná boží muka

vlastní foto: 05 0706 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.335393,16.471432 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) C2/68.69*07.08

historie: z 18. století

notes: (050706) sloupová, z pískovce, se čtvercovou základnou, v lucerně čtyři obrázky malované na plechu, bez dalších údajů

glosa: „Z historie Boží muky“, Drásovský zpravodaj, červen 2002, Jiří Šup, místostarosta:

„…. Proč byly takové památky stavěny není zcela jasné. Některé prameny uvádějí křižovatky cest, jiné významné a tajuplné události. Důvod proč byla Boží muka postavena mezi Drásovem a "Mezihořím" je zatím zahaleno tajemstvím. Doklady nejsou ani v klášteře Cisterziánek Bylo by jistě velice zajímavé proniknout do starých archivů a tento důvod najít. Zatím víme, že Boží muka pochází z 18. století. Jedná se o válcovitý sloup se čtvercovým základem z pískovce. V drásovské kronice najdeme, že Boží muka je umístěna u cesty do Tišnova v polích mezi "Prétaky a Krčňáky" a byla v místech, kde odbočovala polní pěší cesta, zkratka na polní cestu "Šatanama" do Železného k velké lípě, která stávala v místě dnešní vrátnice výrobny nealkoholických nápojů. Před tímto objektem však roste ještě jedna lípa, která je zapsána v přehledu památných stromů v okrese Brno-venkov. Odtud se šlo buď do obce Železné a nebo se mohlo odbočit do Tišnova. Tato pěší zkratka do Železného ( od Boží muky) navazovala na dřevěný mostek přes potok Lubě, který zanikl po združstevnění polí. Další zajímavé údaje byly získány z kroniky, která byla založena roku 1817 po obnově farnosti drásovské, ve které je uvedeno . U Drásova k Tišnovu stojí Boží muka, obrázky na plechu malované byly rezem sežrané i dal je farář znova namalovati a zasklíti od akademického malíře Norberta Pokorného z Tišnova, což týž jako nádavkem na malované obrazy v Malhostovicích za něž 600 korun obdržel zdarma vykonal, které farář též dne 2. 7. 1911 posvětil. Netrvalo však dlouho a všechna skla na obrázcích byla roztlučena. Dávala se vina rozpustilým dětem, které do Tišnova do školy jdou, nebo podobným; zase byly zaskleny, však ze dne 25 ho května v noci na den 26 ho května, byla Boží muka svalena a v mezihoří pod Klucaninou stojící kříž byl na kusy rozbit. Ještě týž den dala obec Boží muku i kříž postaviti. Skla na Boží muce se však nerozbila. Z pozdějších zápisů vyplývá, že na Boží muce zbyly jen dva obrázky. Byly prý to sv. Anna a sv. Jan Nepomucký. Proto byla Boží muka znovu opravena a dány tam 4 obrázky malované na měděném plechu. Obrázky maloval týž malíř Norbert Pokorný z Tišnova za 2.800 K. Peníze na to byly darovány ochotně během týdne. Obrázky byly posvěceny na hody 17. 9. 1944; k Boží muce uspořádán průvod. Obrázky představují: u silnice P. Ježíš mučen a oblečen v šarlatový plášť, na hlavu dána koruna z trní, do ruky třtina. - Směrem k Drásovu: Panna Maria s Jezulátkem, je to kopie Madony z hradu Veveří z doby gotické. Obrazů P. Marie je však na tisíce,a proto pan farář dal tam Madonu Veverskou, že Drásov spadal pod výkon hradebního práva pod hrad Veveří. Při slavnosti svěcení zazpívala mládež, školní děti přednesly báseň.Další zápis s názvem "Boží muka povalena" najdeme v zápisu z roku 1954.Boží muka o níž je řeč, je odstínem naší doby. Když se šíří nevěra. V noci 30.5.1954 šli výrostci z Tišnova ze zábavy Svazu čsl. Mládeže z Malhostovic. Byl to František Navrátil z Tišnova (je uvedena adresa), 20. letý a několik 15. letých. Za svítání toho dne Boží muku svalili, dvojramenný kříž rozbili,rovněž zasklení obrázků z roku 1944 rozbili. Celá fronta války projela kolem, až teprve český člověk Boží muku rozbil, odchovanec to nevěreckého hnutí materialismu. Členům Sboru národní bezpečnosti se podařilo hlavního pachatele zjistit. Farář podal hlášení na kapitulní konsistoř v Brně, Památkový ústav v Brně, Okresní národní výbor. Okresní národní výbor v Tišnově pachatele předvolal, nařídil mu dát Boží muku do pořádku, on neposlechl. Znovu farář žádal ONV o intervenci. ONV sdělil, aby věc byla dána lidovému soudu. Celá záležitost byla dána Advokátní poradně v Tišnově k řešení. Výsledkem bylo zjištění, že František Navrátil je v soudní vazbě pro trestné činy, které napáchal ještě před nástupem vojenské služby a byl odsouzen na 4 měsíce ztráty svobody. Výsledkem bylo, že farní úřad nechal vše znovu opravit a postavit. Obrázky však nebyly zaskleny, protože v době nevěry by byla hned rozbita. Netrvalo dlouho a Boží muka byla v noci z 16. na 17. září povalena i se základem. Až do dubna 1957 ležela u silnice. Pachatelé byli členy SNB zjištěni, ale nakonec administrátor ji nechal postavil, protože celý proces se soudy by se opakoval. K poslednímu zbouraní Boží muky došlo nešťastnou náhodou dne 31.1.2002, kdy na zledovatělé silnici dostal automobil smyk. Boří muka byla ihned odvezena, aby nedošlo k odcizení některé části. V současné době je již panem Janem Plocem v Žernovníku opravena. Některé části, které byly po všech předchozích vandalských činech dříve jen slepeny cementem jsou znovu vyrobeny. Po dohodě s duchovním správcem farnosti budou na měděné plechy namalovány nové obrázky a umístěny ve směru k Drásovu Panna Maria z Veveří, ve směru k silnici Kristus Král, ke Klucanině Sv. Jan Nepomucký a k obci Železné Sv. Anna. Obrázky namaluje pan Stanislav Konečný z Rašova a budou zaskleny. Je na nás abychom vandalům vytvořili takové podmínky, že se obci a blízkému okolí budou zdaleka vyhýbat“.

 

odkaz

www.drasov.cz/