Lanžhot

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

vizit: 11 0918

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/breclavsko/lanzhot/

 

Lanžhot I

meta: v obci v parčíku při ulici Masarykova, u křižovatky s ul.Souhrady  

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0918 CZE I 1-16

satelit: souřadnice 48.725686,16.965086 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 91 (Slovácko*Hodonínsko) E1/01.02*41.42

historie: před rokem 1826, opravena 1946

notes: (11 0918) sokl vysoký 60 cm o straně 154 cm, pilíř vysoký 195 cm o straně 116 cm se zkosenými nárožím šířky 27 cm, vrcholová římsa vysoká 45 cm, kaplice vysoká 85 o straně 100 cm, korunní římsa vysoká 15 cm, stříška vysoká 40 cm, výklenky v pilíři vysoké 100 cm se základnou 50 cm, výklenky v kaplici vysoké 35 cm se základnou 25 cm, v nikách čtveřice obrázků: sv.Floriána, sv. Vendelína, Ježíše Krista a Anděla – ochránce dětí  

web:

- Zpravodaj města Lanžhota 3/2010: „Boží muka súhradská“ (viz odkazy): „…Současná Boží muka tvarově připomíná původní, i když ve zjednodušené a zmenšené podobě. Mohutný hranolový dřík vyrůstá ze soklu o čtvercovém půdorysu. Nároží dříku jsou zkosena a plochy jeho stěn jsou prolomeny pravoúhlými vpadlinami, v jedné je letopočet 1946, připomínající poválečný vznik stavby. Vyložená korunní římsa je krytá plechem a nese lucernu v podobě krychle, završené vyloženou profilovanou římsou a čtyřbokou střechou s jednoramenným křížem. Stěny lucerny jsou na všech čtyřech stranách vybrány čtvercovými nikami bez obrázků. Materiál: cihla, omítka, názední malba. Dnešní stavba není původní. Ta byla poškozena těžkými boji, které probíhaly u Lanžhota 6.–11. dubna 1945. Zničená Boží muka znovu postavili nákladem „súhradských“ občanů v roce 1946 bratři Vavřín a Josef Svačinovi, rodáci ze Súhrad. Jejich sestra Božena se pak celá léta o Boží muka starala a pravidelně je líčila. Opravena byla ve dnech 27. 4.–3. 5. 1946. Vavřín Svačina sepsal pamětní list o válečných událostech a v zazátkované láhvi byl zazděn do Božích muk. Původní stavba byla vyšší, působila štíhlejším dojmem, měla složitěji pojednanou korunní římsu s vysokým kladím, takže téměř tvořila jakési polopatro mezi dříkem a lucernou. Dřík byl na každé straně členěn vysokou, segmentově zaklenutou nikou. Podle světce, vyobrazeného v jedné z nik, se říkalo, že jsou to Boží muka sv. Floriána. V další nice býval obrázek sv. Vendelína, patrona pastýřů a ochránce dobytka. V roce 2000 lanžhotská malérečka Marie Švirgová vyzdobila muka ornamentem, malba v nikách je dílem lanžhotského samouka Antonína Ondráčka. Tato Boží muka najdeme v Lanžhotě v části obce dříve nazývané Súhrady, dnes začátek ulice Souhrady (původní část obce byla větší, nyní je to několik ulic). Dnes kolem vede frekventovaná silnice. Až do roku 1932, kdy se tato silnici začala budovat, představovala Boží muka centrum trojúhelníkové návsi, kde panoval čilý ruch. Vedle Božích muk byla vyhloubena obecní rumpálová studna; opodál stávala kovárna kováře Paulíka – Kódlina; vedla tudy dobytčí cesta z Uher do Hustopečí. Podle pověsti byla Boží muka postavena na památku umučené a utopené dívky v blízké „uži“ (rybníčku), když nevyzradila, kam se schovali lidé z vesnice před nájezdnými tlupami, které přepadávaly Lanžhot i okolí…Jožulka Uher se v roce 1981 pověstí inspiroval k napsání písničky Súhradská uža:

V téj súhradskéj uži přehubokéj/ utopili Turci, suroví pacholci/ jedno muadé dívča modrooké.

Neřekua, gde skovali sa ludé/ než ju utopili, zle ju potrápili/ jeden šohaj bečat za ňú bude.

Tá súhradská uža zavezená/ enom Muka Boží tam, gde dívča leží/ roky stójí modro malovaná.“

- z přehledu církevních památek farnosti (viz odkazy): „…vystavena před rokem 1826, dnešní stavba není původní, neboť ta byla poškozena při osvobozování Lanžhota za druhé světové války, byla opravena v r. 1946 bratry Vavřínem a Josefem Svačinovými, jejich sestra Božena se o ni pak celá léta starala.“ K této Boží muce se váže tato pověst: „Když prý, nevím ve kterém století, přepadávaly Lanžhot různé hordy a tlupy, Lanžhotčané včas varováni prchali do lesů pod Lanžhotem, do Tŕní na louky, kde se mohli i s dobytkem ukrýt. Jedenkrát se prý stalo, že jedna svobodná dívka ze Súhrad se doma opozdila. Turci či Tataři či kdo či jaká tlupa ji chytili. Mučením, po znásilnění na ní vymáhali, aby vyzradila úkryt ostatní občanů. Dívka se nepoddala, nevyzradila a tak ji nájezdníci napůl umučenou hodili do blízké súhradské „uže“, louže, kde utonula. Na její památku, na její statečné chování a na muka vpravdě Boží, která vytrpěla, jí prý potom postavili kapličku, které se začalo říkat Boží muka Súhradská.

- Zpravodaj města Lanžhota 2/2010: O historii súhradské boží muky“ (viz odkazy): „…Dne 29. září 1743 žádal lanžhotský farář Ryzí olomouckou konzistoř, aby mohl zbudovat martyrologium Panny Marie Bolestné. Peníze na ně poskytl Vavřinec Mikulica. Konzistoř svolila s podmínkou, že budou do budoucna zajištěny udržovací náklady. Na tento účel dal Mikulica 30 zlatých. Konzistoř se ani s tím nespokojila a požadovala, aby se za údržbu zaručila lanžhotská obec; doklady o tom se měly uložit v aktech lanžhotské fary. Teprve po splnění těchto podmínek se mohlo začít se stavbou. V záznamech zachycených na několika listech nejstarší knihy kostelních účtů není doloženo, o jakou náboženskou památku šlo, ale byla to nepochybně robustní Boží muka, která stojí v místech, kde se cesta vedoucí přes Súhrady křižuje s břeclavskou silnicí. Lanžhotská obec se zaručovala ústy rychtáře Josefa Pajchy…“

 

Lanžhot II

meta: Z okraj obce, na konci ul. Ivana Olbrachta, u polní cesty poblíž domu čp.6

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0918 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 48.725898,16.958194 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B5/10.11*30.31

historie: konec 18. století.

notes: (11 0918) trojboká, omšelá, sokl vysoký 30 cm o straně 133 cm, pilíř vysoký 126 cm o straně 122 cm, kaplice vysoká 120 cm o straně 97 cm, výklenky ve stranách kaplice vysoké 55 cm se základnou 24 cm, korunní římsa vysoká 10 cm, stříška vysoká 40 cm

web:

- Zpravodaj města Lanžhota 2/2011 „Boží muka sv. Marka“ (viz odkazy):Boží muka stojí na konci Lanžhota u polní cesty paralelní se starou cestou do Břeclavi…Trojboká Boží muka tvořená nízkou podnoží, z níž vystupuje hmotný podstavec členěný lesenovými rámy s nárožními lesenami. Subtilnější lucernová část je rovněž členěna lesenovými rámy a navíc je odhmotněna jednou nikou na každé straně. Nízká trojboká stříška stavbu završuje. Materiál: cihla, omítka, pálená krytina. Historie není známa, dle mapy stabilního katastru na tomto místě existovala před rokem 1826. Vedla kolem dobytčí cesta.“

- z přehledu církevních památek farnosti (viz odkazy): „…Na první křížový den a na den svátku sv. Marka, chodívalo prosebné procesí od kostela ke kříži u Jazérka k této Boží muce a zpět do městečka.

 

odkazy

www.lanzhot.cz/

farnostlanzhot.webnode.cz/historie/

lanzhot.cz/resources/upload/data/174_Lanzhot_zpravodaj_2_2011.pdf

www.lanzhot.cz/resources/upload/data/112_Lanzhot_zpravodaj_03_2010.pdf

www.lanzhot.cz/resources/upload/data/110_Lanzhot_zpravodaj%2002_2010.pdf