Jeruzalém 

ISR Izrael Jeruzalém Via Dolorosa Křížová cesta

Vyhledání (Street View) 15 0808

***

Boží muka. Kde jinde je hledat, když ne ve Svaté zemi, v Jeruzalémě, ve městě soužití výrazných kultur a věroučných legend. Pro tehdy třiatřicetiletého Ježíše, syna Božího, Krista Vykupitele, začala na Via Dolorosa. Na Cestě Bolesti. Pod tíhou kříže. Křížová cesta. Jeho, kohokoli, bezpočtu lidských osudů. Trvá už dva tisíce let. Popsána evangelisty, zobrazena v mnoha podobách ve čtrnácti zastaveních na stěnách chrámů nebo podél cest na pahorky Golgot i Kalvárií. Kdekoli a kdykoli. 

 

Zastavení I. - Ježíš je odsouzen k smrti

souřadnice vyhledání 31.780367,35.233846

Římská pevnost, kde proběhl Ježíšův soud, se v minulosti údajně nalézala v areálu dnešní muslimské koleje, Omarovy madrasy.

Zastavení II. – Ježíš bere na bedra kříž

souřadnice vyhledání 31.780347,35.233687

Po bičování a korunování trním je dán Ježíšovi na záda mohutný kříž. Toto zastavení se nachází před františkánským klášterem Bičování. Za druhým zastavením se nachází oblouk Ecce homo, kde římský prefekt provincie Judea jménem Pilát nad zmučeným, zbičovaným, zkrvaveným a trním korunovaným Ježíšem pronesl: „Ecce homo“ (Ejhle člověk).

Zastavení III. – Ježíš poprvé padá pod křížem

souřadnice vyhledání 31.779898,35.232093

V místě, kde Ježíš poprvé upadl pod tíhou kříže, kaplička má nad vstupem mramorový reliéf.

Zastavení IV. – Ježíš potkává svou matku

souřadnice vyhledání 31.779933,35.232067

Svou matku Marii údajně Ježíš potkal před dnešním arménským kostelem Panny Marie Bolestné. Dříve v těchto místech stával křesťanský kostel založený křižáky.

Zastavení V. - Šimon pomáhá Ježíši nést kříž

souřadnice vyhledání 31.779617,35.232367

v místě, kde začíná cesta stoupat na Golgotu, nařídili římští vojáci Šimonu Kyrenejskému, aby pomohl nést Ježíšovi kříž.

Zastavení VI.  - Veronika podává Ježíši roušku

souřadnice vyhledání 31.779581,35.232088

Nachází se v místě, kde Veronika (později svatořečená) otírala Ježíšovi krev a pot rouškou, na které zůstal otištěn jeho obličej.

Zastavení VII. – Ježíš podruhé padá pod křížem

souřadnice vyhledání 31.779334,35.230798

Místo, kde Ježíš podruhé poklesl pod tíhou kříže (františkánská kaple)

Zastavení VIII. Ježíš utěšuje plačící ženy

Tam, kde Ježíš utěšoval plačící jeruzalémské ženy, je dnes do zdi řeckého pravoslavného kláštera zabudován latinský kříž.

Zastavení IX. – Ježíš potřetí padá na zem

Ježíš potřetí upadl na zem v místě, kde se nachází vchod do Etiopského kláštera.

Zastavení X. až XIII.

souřadnice vyhledání 31.77807,35.229919

Na těchto čtyřech zastaveních Krista zbavili roucha, přibili na kříž, na němž posléze zemřel, a z kříže poté sundali. Všechna zastavení se nachází na pahorku zvaném Golgota či Kalvárie. V současnosti se na něm stojí chrám Božího hrobu.

Zastavení XIV. - Tělo Ježíše položili do hrobu

Poslední zastavení představuje samotný chrám Božího hrobu (Church of the Holy sepulchre). Hrob, do kterého byl Ježíš uložen, patřil Josefu z Arimatie, který požádala Piláta o Kristovo tělo.

www.biblewalks.com/Sites/Sepulcher.html

www.bibleplaces.com/holysepulcher.htm

en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre

 

Křížová cesta je dlouhá pouhých 600 metrů a během staletí se několikrát změnila. Její trasa se neopírá o žádný historický základ. Je více náboženskou tradicí než historickou skutečností. Přesto se dnes touto cestou ubírají davy poutníků, kteří se ztotožňují s Ježíšovým utrpením. Během cesty poutníci stejně jako on absolvují čtrnáct zastavení. Ke každému se váže určitá událost, která se přihodila Kristovi během jeho poslední, osudové cesty s křížem na ramenou. Některá zastavení připomínají jen pamětní desky na zdech domů. Občas je poutníci mají problém i najít, bývají zakryty stánky s náboženskými suvenýry. Jindy jsou ukryté uvnitř budov.

cestovani.idnes.cz/foto.aspx?foto1=MBB5a5208_krizova_cesta.png

 

Mnohem pravděpodobnější trasa původní křížové cesty údajně začíná v místě dnešní Citadely, která sloužila římskému prokurátorovi Pilátu Pontskému jako královský palác v době, kdy pobýval v Jeruzalémě. Krista zřejmě ve skutečnosti vedli po nynější Davidově ulici protínající hlavní súk a pokračovali dále za tehdejší městskou bránu až k vrchu Golgota.